戊怎么读音(戍怎么读音是什么)

戊怎么读音

奇门遁甲干支

天干地支两相会,用于偱环两相配,

年月曰时均如此,自古到今一脉随。

《十天干》歌

(一)阴阳属性歌

jiǎ yǐ bǐng dīng wù ,jǐ gēng xīn rén guǐ 。

甲乙丙丁戊,己庚辛壬癸。

tiān gàn gòng shí shù ,yīn yáng gè yǒu wèi 。

天干共十数,阴阳各有位。

dān shù jí wéi yáng ,yīn fāng zài ǒu wèi 。

单数即为阳,阴方在偶位。

wǔ yáng lì kè bú lì zhǔ ,zuò shì móu wéi yí xiān háng 。

五阳利客不利主,做事谋为宜先行。

fā bīng zhēng zhàn ān guó bāng ,yuǎn háng qiú cái bì yǒu yíng 。

发兵征战安国邦,远行求财必有赢。

(二)五行方位歌

jiǎ yǐ dōng fāng mù ,nán huǒ shì bǐng dīng ,

甲乙东方木,南火是丙丁,

wù jǐ zhōng yāng tǔ ,gēng xīn xī shǔ jīn ,

戊己中央土,庚辛西属金,

rén guǐ běi fāng shuǐ ,wǔ háng fāng wèi zhēn ,

壬癸北方水,五行方位真,

xiàng wèi gè yǒu xù ,shǔ xìng fèn yáng yīn 。

相位各有序,属性分阳阴。

(三)四季对应歌

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

甲乙属春丙丁夏,戊已属于长夏中,

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

庚辛属性为金秋,壬癸所属在于冬。

(四)体脏对应歌

jiǎ dǎn yǐ gān bǐng xiǎo cháng ,dīng xīn wù wèi jǐ pí xiāng ,

甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡,

gēng shì dà cháng xīn shǔ fèi ,bǎng guāng sān jiāo zài rén fāng ,

庚是大肠辛属肺,膀胱三焦在壬方,

ruò wèn shèn shuǐ xīn bāo chù ,èr zhě jiē zài guǐ zhōng cáng 。

若问肾水心包处,二者皆在癸中藏。

jiǎ tóu yǐ xiàng bǐng jiān qiú ,dīng xiōng wù lèi jǐ fù shōu ,

甲头乙项丙肩求,丁胸戊肋己腹收,

gēng shì mingmenxīn shenque,rén jìng guǐ zú yī shēn zhōu 。

庚是命门辛为脐,壬胫癸足一身周。

(五)天干所为吉凶歌诀

jiǎ wéi tiān fú háng ēn huì ,yǐ wéi tiān dé fǔ xù wéi ,

甲为天福行恩惠,乙为天德抚恤为,

bǐng shì tiān wēi fā hào lìng ,zhèng qì yī shēn zhāng xióng wěi ;

□?丙是天威发号令,正气一身彰雄伟;

dīng wéi tài yīn yí jìng jū ,wù yào chēn zhé tā rén fēi 。

丁为太阴宜静居,勿要嗔谪他人非。

wù zhàn tiān wǔ chuán lǜ lìng ,háng zhū tú lù zhèng fǎ guī ;

戊占天武传律令,行诛屠戮正法规;

jǐ shì liù hán zhěng jiù shì ,xiū biān lǐ chéng gù jiāng wéi ;

己是六含整旧事,修边理城固疆围;

gēng wéi tiān yù duàn xíng è ,xīn wéi tiān tíng zhì fàn zuì ;

庚为天狱断刑恶,辛为天庭治犯罪;

rén shì tiān láo píng sù sòng ,zòng yǒu hǎo shì yě mò wéi ;

壬是天牢平诉讼,纵有好事也莫为;

guǐ wéi tiān cáng kě jī xù ,gèng yí yáng wēi fá zuì kuí 。

癸为天藏可积蓄,更宜扬威罚罪魁。

(六)天干出行应验歌诀

liù jiǎ chū mén zuì jí lì ,jīn mǎ yù táng féng guì rén ;

六甲出门最吉利,金马玉堂逢贵人;

chéng zhe liù yǐ chū mén qù ,tū tóu gōng lì yí zhōng shēn ;

乘着六乙出门去,秃头公吏宜终身;

zhí chí gōng nǔ yù qí shè ,gài wéi shí chéng liù bǐng háng ;

执持弓弩遇骑射,盖为时乘六丙行;

zhōu guān xiàn yá xiàng yù jiàn ,zhī yīn háng qī zhèng liù dīng ;

州官县衙相遇见,只因行期正六丁;

ruò shì wù jǐ chū mén qù ,liǎng gè fù rén shēn zhe qīng ;

若是戊己出门去,两个妇人身着青;

gēng xīn rén shí zuì wéi è ,dà xiōng wú jí yǒu zāi huò ;

庚辛壬时最为恶,大凶无吉有灾祸;

liù guǐ chū mén féng jiàn jǐ ,duō yù shān lín yǐn nì kè 。

六癸出门逢箭戟,多遇山林隐匿客。

《十二地支》歌

(一) 阴阳属性歌

zǐ chǒu yín mǎo chén yǔ sì ,wǔ wèi shēn yǒu xū hé hài ,

子丑寅卯辰与巳,午未申酉戌和亥,

dì zhī gòng yǒu shí èr wèi ,dān yáng ǒu yīn liǎng fèn kāi 。

地支共有十二位,单阳偶阴两分开。

(二)五行方位歌

yín mǎo wéi mù jū dōng fāng ,sì wǔ wéi huǒ jū zhèng nán ,

寅卯为木居东方,巳午为火居正南,

shēn yǒu shǔ jīn wèi zài xī ,hài zǐ shǔ shuǐ zài běi biān ,

申酉属金位在西,亥子属水在北边,

chén xū chǒu wèi jiē shǔ tǔ ,fèn bié jū yú sì wéi piān ,

辰戌丑未皆属土,分别居于四维偏,

chén zài dōng nán xū xī běi ,chǒu zài dōng běi wèi xī nán 。

辰在东南戌西北,丑在东北未西南。

(三) 会局歌

shēn zǐ yǔ chén huì shuǐ jú ,hài mǎo wèi zhě huì mù jú ,

申子与辰会水局,亥卯未者会木局,

yín wǔ hé xū huì huǒ jú ,sì yǒu chǒu zhě huì jīn jú 。

寅午和戌会火局,巳酉丑者会金局。

(四)月建五行四季歌

zhèng yín mǎo èr chūn mù cóng ,sì sì wǔ wǔ xià huǒ lóng ,

正寅卯二春木丛,巳四午五夏火隆,

shēn qī yǒu bā zhàn jīn qiū ,hài shí zǐ shí yī shuǐ dōng 。

申七酉八占金秋,亥十子十一水冬。

tǔ shì sān liù jiǔ shí èr ,chén wèi xū chǒu sì jì zhōng 。

土是三六九十二,辰未戌丑四季中。

(五) 合冲刑害

dì zhī xiàng hé liù duì chéng ,hé zhōng shēng kè yào fèn qīng ,

地支相合六对成,合中生克要分清,

zǐ chǒu mǎo xū hé sì shēn ,xiàng hé zhī zhōng dài kè chōng ;

子丑卯戌和巳申,相合之中带克冲;

yín hài chén yǒu bìng wǔ wèi ,fēi dàn xiàng hé yòu xiàng shēng ,

寅亥辰酉并午未,非但相合又相生,

xiān hǎo hòu huài hé yǒu kè ,hé zhōng dài shēng zǒng shì shùn 。

先好后坏合有克,合中带生总是顺。

xìng tóng wèi fǎn wéi xiàng chōng ,shùn xù zhèng hǎo liù wèi gé ,

性同位反为相冲,顺序正好六位隔,

zǐ wǔ chǒu wèi yǔ yín shēn ,mǎo yǒu chén xū sì hài kè 。

子午丑未与寅申,卯酉辰戌巳亥克。

dì zhī xiàng xíng hù duì lì ,yǒu shēng yǒu kè gè wéi zhèng ,

地支相刑互对立,有生有克各为政,

dǐng zú zhī shì bú xiàng ràng ,jù tǐ biǎo xiàn yǒu sì xíng :

鼎足之势不相让,具体表现有四形:

zǐ mǎo hù wéi wú lǐ xíng ,duō yǒu fàn guī zāi huò shēng ,

子卯互为无礼刑,多有犯规灾祸生,

zhǔ cóng fǎn mù xià shǔ luàn ,fù zǐ bú hé guān yù huàn ,

主从反目下属乱,父子不和官遇患,

liù qīn bú shùn huò pò cái ,tài yīn bèi kè fù xiǎo chǎn ;

六亲不顺或破财,太阴被克妇小产;

yín sì shēn yín yī cì xíng ,wú ēn zhī bèi yào rèn qīng ,

寅巳申寅依次刑,无恩之辈要认清,

dé yì bú bào yě bà le ,hái yào jiā hài shī ēn rén ,

得益不报也罢了,还要加害施恩人,

fán yù cǐ zhě guān huò mín ,wéi rén chù shì xū dāng xīn ,

凡遇此者官或民,为人处事须当心,

yǐ miǎn chū lì fǎn luò lài ,dǎo bèi kǒu shé shāng le shēn ,

以免出力反落赖,倒被口舌伤了身,

wèi hūn nǚ zǐ fáng bú cè ,yǒu yùn zhī rén fáng tāi sǔn ;

未婚女子防不测,有孕之人防胎损;

chǒu wèi xū chǒu yǐ cǐ xíng ,chí shì zhī shí mò qī mín ,

丑未戌丑以此刑,持势之时莫欺民,

hú zuò fēi wéi zhì zāi huò ,tóng shì bú hé shēng yuàn qíng ,

胡作非为致灾祸,同事不和生怨情,

nǚ rén ruò shì yù cǐ zhě ,bì yǔ tā rén yǒu kǒu zhēng ;

女人若是遇此者,必与他人有口争;

chén wǔ yǒu hài zì xiàng xíng ,chù fàn fǎ jì shì bú qīng ,

辰午酉亥自相刑,触犯法纪事不轻,

huò shì lǐ xiǎng yuàn wàng kōng ,àn qì shēng bìng zhòng shāng mìng 。

或是理想愿望空,暗气生病重伤命。

dì zhī xiàng hài wéi zhòng kè ,fèn wéi liù zǔ mò jì cuò ,

地支相害为重克,分为六组莫记错,

zǐ wèi chǒu wǔ hé yín sì ,mǎo chén hài shēn yǒu xū zhě ,

子未丑午和寅巳,卯辰亥申酉戌者,

fán yù cǐ shí xū zì zhì ,qì wàng wú duì huǎng zāi huò ,

凡遇此时须自制,气旺无对恍灾祸,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

重者伤身损人口,轻者也得劫财物,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

为官遭免或远调,婚姻遇到第三者。

《地支 · 生肖 · 时辰》对应歌

èr shí sān diǎn dào yī diǎn ,zǐ shǔ chū méi zài yè jiān ;

二十三点到一点,子鼠出没在夜间;

chǒu niú fǎn zōu xiāo yè cǎo ,dà yuē zǒng zài yī zhì sān ;

丑牛反齺消夜草,大约总在一至三;

sān dào wǔ shí yín hǔ xiōng ,mì shí liè wù xià shān diān ;

三到五时寅虎凶,觅食猎物下山巅;

wǔ zhì qī shí tiān wèi míng ,mǎo tù zhèng zài yuè zhōng háng ;

五至七时天未明,卯兔正在月中行;

chén lóng xiàn shēn qī zhì jiǔ ,hū fēng háng yún jiàng gān lín ;

辰龙现身七至九,呼风行云降甘霖;

jiǔ zhì shí yī sì shé dòng ,qǔ qǔ zhǎn zhǎn chū dòng mén ;

九至十一巳蛇动,曲曲展展出洞门;

wǔ mǎ shí yī dào shí sān ,yīn qì shǐ shēng yáng qì duān ;

午马十一到十三,阴气始生阳气端;

wèi yáng shí sān dào shí wǔ ,cǎo liào shí zú jīng lì huān ;

未羊十三到十五,草料食足精力欢;

shēn hóu shí wǔ dào shí qī ,shān lín zhī zhōng fàng shēng tí ;

申猴十五到十七,山林之中放声啼;

yǒu jī shí qī dào shí jiǔ ,yuè chū zhī jì shàng jià tī ;

酉鸡十七到十九,月出之际上架梯;

shí jiǔ diǎn dào èr shí yī ,xū gǒu shǒu yè máng bú xī ;

十九点到二十一,戌狗守夜忙不息;

èr shí yī zhì èr shí sān ,hài zhū xiāng mián zhèng dǎ hān 。

二十一至二十三,亥猪香眠正打鼾。

《地支 · 身体脏腑》对应歌

zǐ shǔ bǎng guāng shuǐ dào ěr ,chǒu wéi bāo dù jí pí zāng ,

子属膀胱水道耳,丑为胞肚及脾脏,

yín dǎn fā mò bìng shuāng shǒu ,mǎo shì shí zhǐ nèi gān fāng ,

寅胆发脉并双手,卯是十指内肝方,

chén tǔ wéi pí jiān xiōng yán ,sì miàn chǐ yān xià jiū gāng ,

辰土为脾肩胸炎,巳面齿咽下勼肛,

wǔ huǒ jīng shén sī yǎn mù ,wèi tǔ wèi wǎn gé jǐ liáng ,

午火精神司眼目,未土胃脘膈脊梁,

shēn jīn dà cháng jīng luò fèi ,yǒu zhōng zhèng shì xiǎo cháng zāng ,

申金大肠经络肺,酉中正是小肠脏,

xū tǔ mìng mén tuǐ zú kē ,hài shuǐ wéi tóu jí shèn náng 。

戌土命门腿足髁,亥水为头及肾囊。

天干地支之长生化合冲

jiǎ hài yǐ wǔ bǐng wù yín ,gēng sì xīn zǐ jí rén shēn ,

甲亥乙午丙戊寅,庚巳辛子及壬申,

dīng yǐ zài yǒu guǐ zài mǎo ,zhǎng shēng zhī zài cǐ jiān xún ,

丁已在酉癸在卯,长生只在此间寻,

jiǎ jǐ huà tǔ yǐ gèng jīn ,bǐng xīn huà shuǐ mù dīng rén ,

甲己化土乙更金,丙辛化水木丁壬,

wù guǐ xiàng hé huà wéi huǒ ,huà hé shǔ xìng yào jì zhēn 。

戊癸相合化为火,化合属性要记真。

jiǎ gēng yǐ xīn hé bǐng rén ,hái yǒu dīng guǐ yīng rèn qīng ,

甲庚乙辛和丙壬,还有丁癸应认清,

sì duì tiān gàn wéi xiàng chōng ,mò yào hún xiáo xū fèn míng 。

四对天干为相冲,莫要混淆须分明。

本文来自网络,不代表站播网。转载请注明出处:https://www.zbipp.com/a/17789.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022年5月25日 09:54:47
下一篇 2022年5月25日 10:01:34

相关推荐

 • 果冻品牌(果冻品牌有哪些牌子)

  阳春三月,福建漳州,风铃木花开正艳。近日,在福建省辉达食品有限公司(以下简称“辉达公司”)的转运场地上,3辆大货车正在排队等候食品装箱。 “这些车辆都是来拉‘萌小親’果冻的,在这排队等货是常有的事。”漳州市食品工业协会会长何红孙告诉记者,辉达公司是漳州市的品牌食品企业,近3年的产销增幅达到30%,他们的果冻和布丁产品以营养健康和休闲品位占据国内高端果冻市场较…

  2022年4月25日
  34000
 • 6个人玩的室内小游戏(六个人玩的小游戏室内)

  6个人玩的室内小游戏(六个人玩的小游戏室内) 在工作上,很多时候讲究的是一整个团队的合作。很多的人都日常工作中并没有团队意识,所以办公室中偶尔也是会举行一些小游戏,这就是团建,培养大家之间的感情,活跃气氛团建室内小游戏。  1、数字传递 游戏步骤:  1、将学员分成若干组,每组学员5名-8名左右,并选派每组一名组员出来担任监督员;  2、所有参赛的组…

  2022年4月24日
  49800
 • 电视上最火的广告语(电视上最火的广告语2020)

  电视上最火的广告语(电视上最火的广告语2020) 自从电视机走进千家万户以后,给我们的精神世界带来了非常多的快乐。小时候,每天放学后第一时间就是打开电视看朝思暮想的动画片。再大点就是每天的追剧大戏,弟弟要看《西游记》,爸爸要看抗战片,妈妈要看《情深深 雨濛濛》,每天都会争抢一番,胜利一方兴致勃勃,失败一方垂头丧气只能跟着看。但看剧到了关键时刻总会出现插播广告…

  2022年4月17日
  29800
 • 物流公司哪个最便宜多少钱一公斤(物流公司排名30强发布)

  2021年全球疫情形势依旧严峻,但是仍未阻挡经济复苏的势头。跨境贸易的带动下,跨境物流是2021年业界最为浓墨重彩的领域,以至于与之相关的企业和业务板块都获得巨大的丰收。 2021年中国物流与供应链各类上市公司表现如何,掌链•第一物流网选取了十个领域的突出企业作了如下盘点: 2021年,总市值突破千亿级的有四家物流与供应链服务上市企业:顺丰控股、中远海控、京…

  2022年3月25日
  24400
 • 苹果8plus的参数配置(苹果8plus配置参数详解)

  苹果8plus的参数配置 瑞虎8 PLUS鲲鹏版的改变就如同其名字一样,鲲鹏动力2.0TGDI发动机的加入,让其在动力部分的短板得到了补足,254Ps与390N·m的参数非常漂亮。 这台7速湿式双离合变速箱的表现依旧,整体更注重平顺性,升挡非常积极,但面对更加“激进”的驾驶,慢半拍的反应速度还是透露出“家用属性”。 不过,排量与参数的提升是实打实的,即使不降…

  2022年5月15日
  23500

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

https://www.zbipp.com/wp-content/uploads/2021/04/qrcode_for_gh_d95d7581f6db_430.jpg